Бытовым Потребителям

Consumator casnic – persoană fizică care procură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acestora în scopuri comerciale, pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător sau profesionale

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de prevederile Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019, și alte acte normative.

În temeiul art.87 din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, pct.5 din Regulamentul pentru furnizarea gazelor naturale, aprobat prin hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019, furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între consumatorul final și furnizor, în condițiile prevederilor în vigoare.
Conform pct.10 din Regulament, Pentru a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale, solicitantul, potențial consumator casnic este obligat să prezinte furnizorului următoarele acte /informații:
1) cererea, formularul căreia este plasat pe pagina electronică a furnizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
2) copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
3) copia buletinului de identitate;
4) copia procesului-verbal de recepție în exploatare a instalației de gaze naturale (după caz).
Solicitantul prezintă furnizorului originalele actelor pentru verificarea copiilor prezentate sau copiile legalizate ale acestora.

Plata gazelor naturale consumate se efectuează în baza facturii de plată, emisă lunar de către furnizor și prezentată consumatorului final. La cererea consumatorului final, factura poate fi expediată în format electronic. Modalitatea și termenul de plată a facturii se stabilesc de către părți în contractul de furnizare a gazelor naturale.
Drept bază pentru emiterea facturii de plată servesc prețurile prețurile negociate la gazele naturale, , în vigoare pe parcursul perioadei de facturare, indicațiile echipamentului de măsurare și corelarea, după caz, a parametrilor efectivi (volum, presiune, temperatură) cu starea standard, convenite prin contractul de furnizare a gazelor naturale.

Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar OSD va deconecta de la rețeaua de gaze naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, instalațiile de gaze naturale ce aparțin consumatorului casnic în următoarele cazuri:
1) neachitarea de către consumatorul casnic a facturii pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de achitare, indicată în factura de plată prezentată consumatorului casnic;
2) refuzul consumatorului casnic de a încheia un nou contract de furnizare a gazelor naturale ca consumator noncasnic la schimbarea destinației spațiului locativ în termen de 15 zile calendaristice;
3) în caz de utilizare parțială a spațiului locativ în alte scopuri decât cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare, pentru măsurarea separată a cantității de gaze naturale, consumate în partea respectivă a imobilului;
4) expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, iar consumatorul casnic nu solicită prelungirea acestuia;
5) refuzul consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opțiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta, în condițiile prezentului Regulament;
6) refuzul consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opțiune cu o notificare prealabilă a consumatorului casnic cu 15 zile calendaristice;
7) la solicitarea consumatorului casnic.
Avizul de deconectare se expediază consumatorului final prin una din următoarele modalități:
1) prin poștă;
2) prin fax;
3) prin mijloace electronice.
Avizul de deconectare include motivul, termenul după care urmează deconectarea, precum și condițiile reconectării și reluării furnizării gazelor naturale.
Este interzisă deconectarea de la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze naturale ce aparțin consumatorului final în următoarele cazuri:
1) consumatorul final a contestat la furnizor factura de plată pentru consumul de gaze naturale, inclusiv factura pentru consumul de gaze naturale, calculată în urma constatării documentare a consumului de gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;
2) consumatorul final a contestat în instanța de judecată factura de plată a gazelor naturale, inclusiv factura de plată pentru consumul de gaze naturale, calculată în urma constatării documentare a consumului de gaze naturale de către consumatorul final prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor acestuia sau prin alte modalități de consum neînregistrat. Consumatorul final este obligat să înștiințeze în scris furnizorul în cazul în care a depus o cerere de chemare în judecată, anexând copia acesteia;
3) neachitarea facturii de plată bazate pe calcule estimative, care indică un consum de gaze naturale ce depășește consumul real înregistrat în perioada similară a anului /anilor precedenți cu peste 25%.
Consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale acestuia. Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ce aparțin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării operatorului de sistem a tarifului pentru reconectare.

Contractul de furnizare a gazelor naturale elaborat de furnizorul de gaze naturale trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
1) denumirea și adresa juridică a furnizorului;
2) obiectul contractului;
3) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate despre prețurile în vigoare;
4) parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate;
5) debitul contractat, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator noncasnic;
6) prețurile și tarifele aplicate;
7) modalitățile de plată, termenele de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să impună plata preventivă pentru consumul gazelor naturale, precum și măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către consumatorul final;
8) cazurile și condițiile de întrerupere a furnizării gazelor naturale, de deconectare și de reconectare la rețelele de gaze naturale a instalației de utilizare (aparatelor de utilizare) a consumatorului final;
9) durata contractului de furnizare a gazelor naturale, cazurile și modalitatea de prelungire, modificare și reziliere a contractului, inclusiv prevederea expresă referitor la dreptul consumatorului final de a rezilia contractul în mod unilateral și gratuit;
10) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la modificarea prețului de furnizare a gazelor naturale înainte de aplicarea acestuia;
11) eventualele compensații și modalitățile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate de plată, sau dacă furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale cu întârziere sau în mod defectuos;
12) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a neînțelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;
13) drepturile și obligațiile furnizorului, consumatorului final și informațiile referitoare la drepturile consumatorului prevăzute de lege, inclusiv soluționarea reclamațiilor consumatorilor finali;
14) datele de contact ale persoanelor autorizate și/sau ale unui serviciu telefonic al furnizorului, inclusiv programul de lucru, unde consumatorul final poate să primească toate informațiile necesare privind executarea contractului de furnizare a gazelor naturale;
15) răspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de părțile contractului de furnizare a gazelor naturale;
16) indicații despre faptul că contractul conține date cu caracter personal (întru executarea art. 23 alin. (8) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011, pct. 54 al Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 și pct. 35 al Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 1 mai 2012).
Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să fie întocmit într-un limbaj clar, inteligibil şi neechivoc.

În temeiul art.80 al Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, consumatorul final are dreptul la alegerea liberă şi la schimbarea furnizorului fără perceperea unei taxe, cu condiţia că şi-a onorat obligaţiile de plată a gazelor naturale consumate faţă de furnizorul actual.

Procedura de schimbare a gazelor naturale de către consumatorul final este reglementată de Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.363/2020 din 25.09.2020.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se efectuează în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din data depunerii cererii de către consumatorul final.

Data schimbării furnizorului de gaze naturale se consideră ziua întocmirii și semnării actului de control al echipamentului de măsurare de către operatorul de sistem, în condițiile Regulamentului.

Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale cuprinde următoarele etape:

negocierea clauzelor contractuale de către consumatorul final și furnizor nou;
depunerea de către consumatorul final/ furnizorul nou, în temeiul procurei, a cererii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, fie la sediul furnizorului actual sau la adresa poștală electronică a furnizorului (cerere model);
notificarea furnizorului nou și operatorului de sistem la rețeaua căruia este racordat locul de consum despre primirea cererii de schimbare a furnizorului în prima zi lucrătoare ulterioară primirii cererii;
în termen de cel mult 7 zile de la data expedierii cererii, consumatorul final este obligat să achite toate facturile emise de furnizorul actual pentru gazele naturale consumate precum și toate penalitățile, calculate pentru consumul de gaze naturale la locul (-rile) de consum pentru care a fost inițiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale.
procedura de schimbare a furnizorului se consideră suspendată pentru locul (-rile) de consum la care există datorii până la achitării de către consumatorul final a facturilor emise.
prezentarea de către operatorul de sistem a informațiilor privind locul de consum la care se preconizează schimbarea furnizorului, în conformitate cu pct.16 din Regulament;
controlul echipamentului de măsurare și citirea indiciilor echipamentului de măsurare la data schimbării furnizorului;
furnizarea gazelor naturale de către furnizorul nou;
emiterea și expedierea consumatorului, în termen de cel mult 2 săptămâni de la schimbarea furnizorului, a facturii de plată finale pentru gaze naturale consumate conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul actual.
achitarea de către consumatorul final a contravalorii consumului de gaze naturale conform termenelor stabilite de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale nr.113/2019 din 19.04.2019.

Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul gazelor naturale de la consumatorul final în următoarele cazuri:
1) când instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate de la rețeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii de plată, refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum;
2) contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat în baza altui drept real, decât cel de proprietate;
3) în situația în care imobilul care face obiectul locului de consum este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanța de judecată;
4) față de consumatorul final este inițiată procedura de insolvabilitate.

Furnizorul sunt obligați să depună toate eforturile pentru soluționarea rezonabilă a neînțelegerilor cu consumatorii finali, pe cale amiabilă, și în termene cât mai restrânse.
În cazul în care neînțelegerea dintre consumatorul final și furnizor nu este soluționată pe cale amiabilă, furnizorul este obligat să examineze situația creată și să răspundă în scris consumatorului final, în termenele prevăzute de lege.
În caz de dezacord cu răspunsul furnizorului ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la furnizor, consumatorul final este în drept să se adreseze Agenției, pentru soluționarea neînțelegerii apărute.
Consumatorii finali sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale și morale cauzate de furnizor, de operatorul de sistem, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova şi ale Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorului.
Petițiile consumatorilor finali în legătură cu contractarea, deconectarea, reconectarea, facturarea, precum și referitor la consumul de gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicațiilor acestuia, sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare se examinează și se soluționează de furnizor, în termenele stabilite de Legea cu privire la gazele naturale. Consumatorii finali depun la furnizor reclamațiile privind parametri de calitate a gazelor naturale.
Dacă se constată abateri de la parametrii de calitate și/sau regimurile de livrare a gazelor naturale prevăzute în prezentul Regulament provocate de operatorul de sistem, furnizorul va plăti consumatorilor finali afectați, obligatoriu, compensații sub formă de reducere a prețului la gazele naturale furnizate proporțional puterii calorifice real înregistrate pentru perioada în care nu au fost respectați parametrii de calitate și/sau regimurile de livrare a gazelor naturale.
Petițiile consumatorilor finali cu privire la deconectare se examinează și se soluționează de furnizor, indiferent dacă deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din inițiativa operatorului de sistem. În cazul în care la examinarea petițiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de sistem a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta achită consumatorului final prejudiciat compensația calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale și solicită operatorului de sistem să restituie contravaloarea compensației.

Responsabili pentru integritatea şi starea bună a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată sînt proprietarii acestora. (art.2, Anexa 3 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturalе, aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr. 552 din 12.07.2017).

Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate:

 • să audieze instructajul în cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distribuţie sau să ia cunoştinţă în mod independent de instrucţiunea (îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente;
 • să asigure integritatea şi întreţinerea în stare normală de funcţionare a utilajului;
 • să întreţină funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din “buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;
 • să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele după folosirea gazului;
 • să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaţiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze şi să informeze SDIT al operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderile ce îndeplinesc aceste funcţii;
 • să permită accesul în apartamente a reprezentanţilor SDIT, la prezentarea legitimaţiilor de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor şi instalaţiilor de gaze – oricînd.

Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaţiilor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de uz casnic în case, apartamente şi pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze (art.3, Anexa 3 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale).

Consumatorilor li se interzice:

 • să efectueze fără autorizaţie lucrări de alimentare cu gaze a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze;
 • să efectueze replanificarea încăperilor unde sînt instalaţii de gaze;
 • să supună unor modificări construcţia utilajului gaz. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, “buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor;
 • să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze;
 • să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze şi canalele de evacuare a gazelor arse;
 • să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare şi curăţare a canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;
 • să efectueze curăţarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, precum şi înlocuirea buteliilor instalaţiilor de butelii fără a urma instruirea (instructajul) şi a primi permisul de la întreprinderea respectivă;
 • să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;
 • să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;
 • să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;
 • să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze;
 • să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decît cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;
 • să folosească încăperile unde sînt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;
 • să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului şi de ventilaţie din casele-bloc de locuit o poartă întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată – proprietarii lor. (art.4, Anexa 3 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale).

În cazul sesizării mirosului de gaze persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate:

 • să sisteaze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la Serviciul de dispecerat și intervenție tehnică (SDIT) la telefonul 904;
 • totodată în încăpere să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă, trebuie:

 • să informeze SDIT;
 • să întreprindă acţiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării lămpilor şi aparatelor electrice, excludere a apariţiei focului deschis şi a scînteilor;
 • pînă la sosirea echipei de intervenţii să organizeze aerisirea încăperii.