Небытовым Потребителям

Consumator noncasnic este persoană fizică sau persoană juridică, care procură și consumă gaze naturale în alte scopuri decât pentru propriile necesități casnice.

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de prevederile Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019 și alte acte normative.

În temeiul art.87 din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, pct.5 din Regulamentul pentru furnizarea gazelor naturale, aprobat prin hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019, furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între consumatorul final și furnizor, în condițiile prevederilor în vigoare.
Conform pct.11 din Regulament, Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul potențialul consumator noncasnic este obligat să prezinte furnizorului următoarele acte /informații:
1) cererea formularul căreia este pus la dispoziție de către furnizor, care include denumirea, adresa, telefonul, faxul, e-mailul solicitantului;
2) copia actului de proprietate sau copia actului care atestă un drept real sau de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
3) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali eliberat de Agenția Servicii Publice, cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plățile;
4) copia actului de delimitare, semnat de operatorul de sistem;
5) copia procesului-verbal de recepție a instalației de gaze naturale (după caz);
6) volumele și perioadele de furnizare a gazelor naturale.
Contractul de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul noncasnic se încheie cu respectarea condițiilor prezentului Regulament, în baza actului de delimitare semnat de operatorul de sistem și consumatorul noncasnic și a condițiilor acordului tehnic, coordonate de furnizor cu operatorul de sistem, în prealabil. Actele semnate de operatorul de sistem se prezintă furnizorului de către consumatorul noncasnic, în ziua preconizată pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
La contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor și consumatorul noncasnic se anexează obligatoriu lista persoanelor furnizorului și a consumatorului noncasnic, care sunt împuternicite de a negocia cu privire la regimul de consum al gazelor naturale, de a semna actele de predare-preluare a gazelor naturale și numerele lor de telefon.

În conformitate cu pct. 105 din Regulament, Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalațiile de gaze naturale ale consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:
1) neachitarea plăților pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului noncasnic;
2) la expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui;
3) refuzul consumatorului noncasnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opțiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta în condițiile prezentului Regulament;
4) refuzul consumatorului noncasnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opțiune, cu o notificare prealabilă a consumatorului cu 15 zile calendaristice;
5) la solicitarea consumatorului noncasnic.

Deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului noncasnic se efectuează pe parcursul orelor de lucru ale acestuia. Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului noncasnic în conformitate cu subct. 3) se efectuează numai cu avizarea consumatorului noncasnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează consumatorului noncasnic cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.

În situațiile prevăzute la subpunctul 1) şi subpct. 2) furnizorul îl informează pe consumatorul noncasnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecințe în cazul neachitării în termen a facturii.

Consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale acestuia. Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ce aparțin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării operatorului de sistem a tarifului pentru reconectare (pct.117 din Regulament).

Clauzele obligatorii ale Contractului de furnizare a gazelor naturale. elaborat de furnizorul de gaze naturale sunt prevăzute în pct. 20 din Regulamentui privind furnizarea gazelor naturale nr. 113/2019 din 19.04.2019 trebuie să conțină:

1) denumirea și adresa juridică a furnizorului;

2) obiectul contractului;

3) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate despre prețurile în vigoare;

4) parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate;

5) debitul contractat, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator noncasnic;

6) prețurile și tarifele aplicate;

7) modalitățile de plată, termenele de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să impună plata preventivă pentru consumul gazelor naturale, precum și măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către consumatorul final;

8) cazurile și condițiile de întrerupere a furnizării gazelor naturale, de deconectare și de reconectare la rețelele de gaze naturale a instalației de utilizare (aparatelor de utilizare) a consumatorului final;

9) durata contractului de furnizare a gazelor naturale, cazurile și modalitatea de prelungire, modificare și reziliere a contractului, inclusiv prevederea expresă referitor la dreptul consumatorului final de a rezilia contractul în mod unilateral și gratuit;

10) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la modificarea prețului de furnizare a gazelor naturale înainte de aplicarea acestuia;

11) eventualele compensații și modalitățile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate de plată, sau dacă furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale cu întârziere sau în mod defectuos;

12) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a neînțelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;

13) drepturile și obligațiile furnizorului, consumatorului final și informațiile referitoare la drepturile consumatorului prevăzute de lege, inclusiv soluționarea reclamațiilor consumatorilor finali;

14) datele de contact ale persoanelor autorizate și/sau ale unui serviciu telefonic al furnizorului, inclusiv programul de lucru, unde consumatorul final poate să primească toate informațiile necesare privind executarea contractului de furnizare a gazelor naturale;

15) răspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de părțile contractului de furnizare a gazelor naturale;

16) indicații despre faptul că contractul conține date cu caracter personal (întru executarea art. 23 alin. (8) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011, pct. 54 al Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 și pct. 35 al Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 1 mai 2012).

În temeiul art.80 al Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, consumatorul final are dreptul la alegerea liberă şi la schimbarea furnizorului fără perceperea unei taxe, cu condiția că şi-a onorat obligațiile de plată a gazelor naturale consumate față de furnizorul actual.

Procedura de schimbare a gazelor naturale de către consumatorul final este reglementată de Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.363/2020 din 25.09.2020.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se efectuează în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din data depunerii cererii de către consumatorul final.

Data schimbării furnizorului de gaze naturale se consideră ziua întocmirii și semnării actului de control al echipamentului de măsurare de către operatorul de sistem, în condițiile Regulamentului.

Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale cuprinde următoarele etape:

negocierea clauzelor contractuale de către consumatorul final și furnizor nou;
depunerea de către consumatorul final/ furnizorul nou, în temeiul procurei, a cererii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, fie la sediul furnizorului actual sau la adresa poștală electronică a furnizorului (cerere model);
notificarea furnizorului nou și operatorului de sistem la rețeaua căruia este racordat locul de consum despre primirea cererii de schimbare a furnizorului în prima zi lucrătoare ulterioară primirii cererii;
în termen de cel mult 7 zile de la data expedierii cererii, consumatorul final este obligat să achite toate facturile emise de furnizorul actual pentru gazele naturale consumate precum și toate penalitățile, calculate pentru consumul de gaze naturale la locul (-rile) de consum pentru care a fost inițiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale.
procedura de schimbare a furnizorului se consideră suspendată pentru locul (-rile) de consum la care există datorii până la achitării de către consumatorul final a facturilor emise.
prezentarea de către operatorul de sistem a informațiilor privind locul de consum la care se preconizează schimbarea furnizorului, în conformitate cu pct.16 din Regulament;
controlul echipamentului de măsurare și citirea indiciilor echipamentului de măsurare la data schimbării furnizorului;
furnizarea gazelor naturale de către furnizorul nou;
emiterea și expedierea consumatorului, în termen de cel mult 2 săptămâni de la schimbarea furnizorului, a facturii de plată finale pentru gaze naturale consumate conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul actual.
achitarea de către consumatorul final a contravalorii consumului de gaze naturale conform termenelor stabilite de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale nr.113/2019 din 19.04.2019.

Condițiile de aplicare/eliberare a plății preventive

Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul gazelor naturale de la consumatorul final în următoarele cazuri:

1) când instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate de la rețeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii de plată, refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum;

2) contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat în baza altui drept real, decât cel de proprietate;

3) în situația în care imobilul care face obiectul locului de consum este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanța de judecată;

4) față de consumatorul final este inițiată procedura de insolvabilitate.

Suma plății preventive este stabilită de către furnizor şi nu trebuie să depăşească contravaloarea în bani a consumului mediu lunar de gaze naturale.

În cazul contractelor de furnizare a gazelor naturale încheiate cu consumatorii finali – neproprietari ai imobilelor, suma plății preventive nu trebuie să depăşească contravaloarea consumului mediu de gaze naturale pe parcursul a două luni. Valoarea plății preventive este indicată obligatoriu în contractul de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat întocmai obligațiile pe parcursul unui an.  Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final deconectat de la rețeaua de gaze naturale, înainte de reconectare şi de reluarea furnizării gazelor naturale. În caz de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul va efectua calculul definitiv al consumului şi al plății pentru gazele naturale furnizate şi va restitui, după caz, consumatorului final diferența, până la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Furnizorul sunt obligați să depună toate eforturile pentru soluționarea rezonabilă a neînțelegerilor cu consumatorii finali, pe cale amiabilă, și în termene cât mai restrânse.
În cazul în care neînțelegerea dintre consumatorul final și furnizor nu este soluționată pe cale amiabilă, furnizorul este obligat să examineze situația creată și să răspundă în scris consumatorului final, în termenele prevăzute de lege.
În caz de dezacord cu răspunsul furnizorului ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la furnizor, consumatorul final este în drept să se adreseze Agenției, pentru soluționarea neînțelegerii apărute.
Consumatorii finali sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale și morale cauzate de furnizor, de operatorul de sistem, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova şi ale Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorului.
Petițiile consumatorilor finali în legătură cu contractarea, deconectarea, reconectarea, facturarea, precum și referitor la consumul de gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicațiilor acestuia, sau prin alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare se examinează și se soluționează de furnizor, în termenele stabilite de Legea cu privire la gazele naturale. Consumatorii finali depun la furnizor reclamațiile privind parametri de calitate a gazelor naturale.
Dacă se constată abateri de la parametrii de calitate și/sau regimurile de livrare a gazelor naturale prevăzute în prezentul Regulament provocate de operatorul de sistem, furnizorul va plăti consumatorilor finali afectați, obligatoriu, compensații sub formă de reducere a prețului la gazele naturale furnizate proporțional puterii calorifice real înregistrate pentru perioada în care nu au fost respectați parametrii de calitate și/sau regimurile de livrare a gazelor naturale.
Petițiile consumatorilor finali cu privire la deconectare se examinează și se soluționează de furnizor, indiferent dacă deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din inițiativa operatorului de sistem. În cazul în care la examinarea petițiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de sistem a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta achită consumatorului final prejudiciat compensația calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale și solicită operatorului de sistem să restituie contravaloarea compensației.